• موضوعات پیشنهادی جهت مقالات کنفرانس جامعه ایمن 2017

    موضوعات پیشنهادی جهت مقالات کنفرانس جامعه ایمن 2017

     

    1- ایمنی و حمل ونقل درون شهری
     
    • ایمن سازی پیاده روها
    • ایمن سازی معابرشهری
    • حمل و نقل پاک و ایمن
    • ایمنی وسائل نقلیه و استانداردها
    • قوانین راهنمایی و رانندگی و جامعه ایمن
     
    2- سلامت، بهداشت، محیط زیست و جامعه ایمن
     
    • مراقبت تروما
    • ارایه خدمات بهداشتی به منظور پیشگیری و کنترل بروز نابسامانی های بهداشتی
    • جامعه ایمن و سلامت روح و روان
    • تغذیه و جامعه ایمن
     
    3- ایمنی در اماکن و محیط های شهری
     
    • ارتقا ایمنی محیطی با تاکید بررویکردهای نوین (به ویژه در مدارس ، اماکن مذهبی و..)
    • نقش اصول ارگونومی و بهداشت محیط در ایجاد شهر ایمن
     
    4- ایمنی و خدمات شهری
     
    • نقش خدمات شهری در جامعه ایمن
    • محیط زیست و جامعه ایمن
     
    5- طراحی شهری و شهرسازی ایمن
     
    • منظر شهری و آسایش بصری و آرامش روانی
    • شاخصهای برنامه ریزی و طراحی شهری موثر در ارتقا ایمنی شهروندان (به ویژه گروههای آسیب پذیر معلولین ، سالخورگان و...)
    • نقش روشنایی شهری و طراحی نورپردازی در ایمنی شهر
    • ایمن سازی تاسیسات شهری به منظور جلوگیری از بروز حوادث
     
    6- فناوری اطلاعات ، ارتباطات ، هوشمند سازی و جامعه ایمن
     
    • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تشخیص ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات حوادث
    • هوشمند سازی و جامعه ایمن
    • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمند سازی در ایمنی فضاهای مجازی
    •  
    7- فرهنگ شهروندی و جامعه ایمن
     
    • آموزش های شهروندی و نقش آن در جامعه ایمن
    • فرهنگ ایمنی و نقش شهروندان در ارتقا ایمنی جامعه
    • حقوق شهروندی و جامعه ایمن
    • آموزه های دینی و جامعه ایمن
     
    8- مدیریت ایمنی و ریسک
     
    • شاخص های مدیریت خطرپذیری بحران های شهری
    • راهبردهای پیشگیری از ریسک های شهری
    • ریسکهای اولیه و ثانویه ناشی از تغییرات اقلیم در شهرها

     

    تعداد بازدید :2500
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: