• تسهلات

     

    تسهیلات ویژه

     

    تسهیلات ویژه صرفاً به معرفی شدگان از سوی وزارتخانه ها، دانشگاه ها ، سازمان ها، نهادها، ارگان ها ، دستگاه های اجرایی و ... تعلق خواهد گرفت و شامل موارد ذیل می باشد:

     

    * به معرفی شدگان بیش از 5 نفر تسهیلات زیر تعلق خواهد گرفت:

    • 5 تا 15 نفر: 20% تخفیف در هزینه ثبت نام
    • 15تا 30 نفر: 30% تخفیف در هزینه ثبت نام
    • مازاد بر 30 نفر: 40% تخفیف در هزینه ثبت نام و تور گردشگری شهری رایگان

     

    * سازمان های شرکت کننده در اجلاس از حمایت لازم به منظور الحاق به شبکه جوامع ایمن آسیایی بهره مند خواهند شد.

    * شهرداران شهرهایی که عضویت شبکه بین المللی جامعه ایمن را کسب نموده اند به عنوان مهمان ویژه از معافیت در هزینه ثبت نام و همچنین اسکان رایگان برخوردار خواهند بود. 

    تعداد بازدید :842
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: